לפרטים נוספים

שער החוקה

79. חוקי היסוד

(א) חוקי היסוד בטלים.

(ב) סעיפי חוק שנפסלו על ידי בית המשפט העליון עובר לקבלת החוקה, בהסתמך על חוקי היסוד, בטלים.

80. תיקון החוקה

(א) תיקון לחוקה יתקבל בארבע קריאות בכנסת.

(ב) הצעה לתיקון החוקה תוגש לכנסת על ידי ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת, על ידי הממשלה או על ידי ארבעים חברי הכנסת.

(ג) הצעה לתיקון החוקה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת או של הממשלה תפורסם ברשומות ותונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה.

(ד) הצעה לתיקון החוקה מטעם ארבעים חברי כנסת תובא לדיון מוקדם במליאת הכנסת; החליטה הכנסת לאשר את ההצעה, תועבר ההצעה לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת;  אושרה ההצעה בועדה תפורסם ההצעה ברשומות בנוסח שאושר ותונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה; החליטה הועדה לדחות את ההצעה ומליאת הכנסת דחתה את החלטתה, תפורסם ההצעה ברשומות  בנוסח של המציעים ותונח על שולחן הכנסת לקריאה ראשונה.

(ה) תיקון לחוקה יתקבל בקריאה הראשונה ובקריאה השנייה במליאת הכנסת ברוב קולות המצביעים, והנמנעים לא יבואו במניין.

(ו) תיקון לחוקה יתקבל בקריאה השלישית במליאת הכנסת ברוב חבריה.

(ז) תיקון לחוקה יתקבל בקריאה רביעית במליאת הכנסת בנוסח שאושר בקריאה שלישית וברוב של שבעים מחבריה.

(ח) קריאה רביעית לתיקון החוקה תתקיים בישיבת הכנסת שנועדה לעניין זה בלבד ואשר תיערך לאחר תום מאה ועשרים ימים מיום הקריאה השלישית;

(ט) הוראות נוספות בדבר סדרי ההגשה של הצעות לתיקון החוקה וסדרי הדיון בהן ככל שלא נקבעו בחוקה, ייקבעו בחוק, בחקיקת משנה או בתקנון הכנסת.

(י) תחילתו של תיקון לחוקה היא ביום פרסומו ברשומות אלא אם נקבעה בו הוראה אחרת.

81. פרסום

(א) החוקה ותיקונים לחוקה יפורסמו ברשומות.

(ב) הנוסח המתפרסם ברשומות הוא הנוסח המחייב.

(ג) הוראות בדבר סדרי הפרסום ותיקוני טעויות ייקבעו בחוק.


השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש