לפרטים נוספים

הרשות השופטת

69. סמכות השפיטה

(א) סמכות השפיטה בסכסוכים שבין אדם לחברו או בין אדם למדינה נתונה בידי בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום. חוק יכול שייתן סמכות שפיטה כאמור לבתי משפט, לבתי דין או לגופים אחרים.

(ב) בית המשפט העליון ידון באלה:

(1)    עתירות למתן צווים כנגד הממשלה או שר משריה, ראשי רשויות מקומיות, גופים ציבוריים או נושאי תפקיד ציבורי המוסמכים ישירות על פי דין, ובלבד שאינן בסמכותו של בית משפט אחר, והכל כפי שייקבע בחוק.

(2)    ערעורים על פסקי דין והחלטות אחרות של בתי המשפט המחוזיים

(3)    עניינים נוספים כפי שייקבע בחוק.

(ג) סמכויותיהם, מקום מושבם ואזורי שיפוטם של יתר בתי המשפט, יקבעו בחוק או בחקיקת משנה מכוחו.

(ד) סמכות שפיטה נתונה, על פי חוק, גם בידי בתי דין דתיים. לבית דין של עדה דתית המוכרת על פי חוק נתונה סמכות שפיטה בלעדית בנושאי התרת נישואין של מי שנשוי על פי דינה של אותה עדה; על אף האמור בסעיף קטן ב לא ייתן בית המשפט העליון כל צו הנוגע לפעילותו או להחלטותיו של בית דין דתי אלא אם כן מצא כי בית הדין חרג מסמכותו או כי נתקיימה עילה אחרת הקבועה במפורש בחוק.

(ה) לא יוקם בית משפט או בית דין ולא תינתן סמכות שפיטה למקרה מיוחד.

70. ייחוד השפיטה ופומביות הדיון

(א) בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין.

(ב) מי שסמכות שפיטה בידיו ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק.

71. מינוי שופטים

(א) שופט או נשיא של בית משפט יתמנה בידי נשיא המדינה לפי המלצה של הוועדה לבחירת שופטים.

(ב) שופט או נשיא בבית המשפט העליון יתמנה בידי נשיא המדינה לפי המלצה של הוועדה לבחירת שופטים ולאחר אישור הכנסת ברוב חבריה.

(ג) חברי הוועדה לבחירת שופטים ייבחרו על ידי הכנסת; דרכי הבחירה של חברי הוועדה, משך כהונתם ודרכי פעולתם ייקבעו בחוק.

(ד) חוק יכול שיקבע הוראות בדבר מינוי שופט, לפי המלצה של הוועדה לבחירת שופטים, לכהונה זמנית בבית משפט, זולת בבית המשפט העליון; חוק יכול שיקבע הוראות בדבר מינוי שופט שפרש לכהונה זמנית בבית משפט, זולת בבית המשפט העליון.

72. הפסקת כהונה

כהונתו של שופט או נשיא בית משפט נפסקת באחד מאלה:

(1) בהגשת כתב התפטרות לנשיא המדינה;

(2) בהגיע השופט לגיל הפרישה הקבוע בחוק;

(3) בתום תקופת הכהונה הקבועה לתפקידו, אם קבע לה חוק משך כהונה מירבי;

(4) בהחלטה שקיבלה הועדה לבחירת שופטים ברוב של שני שלישים מחבריה שבה נקבע כי השופט כשל בהתנהגות שאינה הולמת את מעמדו כשופט;

(5) בפסק דין סופי בו הורשע השופט בעבֵרה שבית המשפט קבע כי יש עִמה קלון.

73. הלכה פסוקה

(א) הלכה שנפסקה בבית משפט תנחה בית משפט של דרגה נמוכה ממנו.

(ב) הלכה שנפסקה בבית המשפט העליון מחייבת כל בית משפט, זולת בית המשפט העליון.

(ג) ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה מחייבת, או בדרך של היקש מובהק, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

74. ביתהמשפט והרשות המבצעת

בית משפט המוסמך לדון בעתירה כנגד הממשלה או רשות מנהלית אחרת, רשאי ליתן צו כנגד הרשות אם לעותר יש זכות עמידה בפני בית המשפט על פי חוק וקיימת עילה הקבועה בחוק למתן הצו.

75. בירור תוקפו של חוק

(א) לא תקבע רשות שיפוטית כי חוק אינו תקף, זולת בית המשפט העליון בהרכב שלא יפחת משני שלישים מחבריו, וברוב של לפחות שני שלישים משופטי ההרכב, לאחר שנוכח כי החוק סותר הוראה הקבועה מפורשות בחוקה וכי אין טעם אחר אשר על יסודו ניתן להכריע בדין.

(ב) לא יקבע בית המשפט העליון כי חוק אינו תקף אם התקבל לפני קבלת החוקה.

76. הוראת התגברות

(א) קבע בית המשפט העליון כי חוק אינו תקף משום שמצא אותו פוגע בזכות חוקתית, יעמוד החוק בתוקפו אם קבעה הכנסת, בהוראת התגברות שהתקבלה ברוב חבריה, כי החוק הולם את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, נועד לתכלית ראויה ופגיעתו אינה עולה על הנדרש להגשמת התכלית.

(ב) תוקפה של הוראת התגברות יהיה לחמש שנים, זולת אם נקבעה בה תקופה קצרה יותר או אם החליטה הכנסת ברוב חבריה על תקופה קצרה יותר טרם פקיעתה. ניתן לשוב ולקבעה בהחלטת רוב חבריהכנסת לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים כל אחת.

(ג) בית המשפט לא ידון בחוקתיות של חוק שעליו חלה הוראת ההתגברות.


תגובות ל: “הרשות השופטת”

 1. גלעד says:

  69 ד
  אפשר לוותר על רישום הנישואין. (פרט למקרה שבו אחד מבני הזוג ללא אזרחות)
  בצורה כזאת תחסך הרבה פוליטיזציה של מערכת המשפט.
  71
  מינוי שופטים בבית המשפט העליון צריך להתבצע ע”י רוב חברי הכנסת בהצבעה חשאית.
  בצורה כזאת השופטים יהיו כפופים לריבון (האזרח) המיוצג ע”י הכנסת, אבל חשאיות הבחירה תמנע שיקולים קואליציונים.

 2. קרן קולינס says:

  בנוסף, ימונה מבקר חיצוני בלתי תלוי לרשות השופטת.

 3. אריה says:

  לא הבנתי בדיוק: האם השר איתן מציע חוקה חדשה למדינת ישראל או שמה שרשום כאן זה החוקה הקיימת במדינתנו?

 4. ניר הירשמן, דובר השר says:

  זוהי הצעת חוקה של השר איתן

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש