לפרטים נוספים

הרשות המחוקקת

42. מהות

הכנסת היא בית הנבחרים והרשות המחוקקת של המדינה.

43. הרכב ובחירות

הכנסת בהיבחרה תהיה בת מאה ועשרים חברים אשר ייבחרו בבחירות כלליות, ישירות, שוות וחשאיות.

44. הזכות לבחור

כל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שנים ומעלה שהוא תושב המדינה, זכאי לבחור לכנסת, זולת אם בית משפט שלל ממנו זכות זו על פי חוק.

45. מועמדים לכנסת

(א) שמות מועמדים לכנסת או רשימות מועמדים לה יוגשו על פי חוק.

(ב) לכל אדם הכשיר על פי החוקה לכהן במשרה בכירה ברשויות השלטון הזכות להיות מועמד לכנסת, זולת במקרים הבאים:

(1) אם מבקש המועמדות מכהן בתפקיד נשיא המדינה, שופט, מבקר המדינה או בתפקיד בכיר אחר בשירות הציבורי אשר ייקבע בחוק, והכל אף אם חדל לכהן לפני המועד להגשת שמות המועמדים, אם נקבע בחוק מועד מוקדם מזה.

(2) אם יש בין מטרותיו או בין מעשיו, במפורש או במשתמע, שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות, או תמיכה במאבק מזוין נגד המדינה, או יש כאמור בין מטרותיה או בין מעשיה של רשימת מועמדים אליה הוא שייך; מועמד שנפסל לפי עילה זו רשאי לערער על פסילתו בבית המשפט העליון.

(3) אם מבקש המועמדות הורשע בעבירה שיש עימה קלון וזכותו להיות מועמד לכנסת נשללה על פי חוק לתקופה קצובה.

 (ג) חבר הכנסת שפרש מסיעתו יכול להיות מנוע, על פי חוק, מלהיכלל ברשימת מועמדים מטעם מפלגה שהייתה מיוצגת בכנסת היוצאת.

 46. תקופת כהונת הכנסת

(א) תקופת כהונתה של הכנסת תהיה ארבע שנים מיום היבחרה.

(ב) הבחירות לכנסת יהיו ביום ג’ הראשון לחודש מרחשוון של השנה שבה תמה כהונתה של הכנסת היוצאת.

(ג) הכנסת לא תאריך את תקופת כהונתה, אלא אם כן נתקיימו נסיבות מיוחדות המונעות עריכת בחירות בעִתן; לא ייקבע מועד בחירות מאוחר אלא בחוק שנתקבל ברוב של שני שלישים מחברי הכנסת ותקופת ההארכה הקבועה בו לא תעלה על הזמן המתחייב מן הנסיבות האמורות.

47. כינוס הכנסת

(א) הכנסת הנכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה בתוך שבועיים מיום פרסום תוצאות הבחירות.

(ב) הכנסת היוצאת תוסיף לכהן עד לכינוסה של הכנסת הנכנסת

48. עבודת הכנסת

(א) מליאת הכנסת תשב בפומבי.

)ב) הכנסת תקבע את סדרי עבודתה.

)ג) הכנסת תבחר מבין חבריה את יושב ראש הכנסת ואת סגניו .

)ד) הכנסת תבחר מבין חבריה ועדות קבועות והיא רשאית לבחור מבין חבריה ועדות לעניינים מסוימים, לרבות ועדות חקירה.

 49. הכנסת והרשות המבצעת

(א) הכנסת תפקח על פעולות הרשות המבצעת.

(ב) השרים ימסרו לכנסת ולוועדותיה מידע ויסייעו להן במילוי תפקידן; הכנסת תקבע הוראות בעניין סדרי מסירת המידע, הדיון והעיון בו.

)ג) שר רשאי להשמיע את דברו בפני הכנסת והוא חייב להופיע בפניה על פי בקשתה.

(ד) ועדה מוועדות הכנסת רשאית לחייב עובד ציבור להופיע בפניה בתנאים שייקבעו בחוק.

(ה) לבנייני הכנסת תהיה חסינות.

50. התפזרות הכנסת

)א) הכנסת תתפזר לפני תום תקופת כהונתה באחד מאלה:

(1) בקבלת חוק לעניין זה ברוב חברי הכנסת בשלוש קריאות, ובו ייקבע מועד הבחירות לכנסת.

(2) לאחר שחלפה התקופה להרכבת הממשלה, ולא הורכבה ממשלה חדשה לפי הוראות סעיפים 61(ו) או 65(ג).

(ב) הבחירות יתקיימו  בתוך מאה ימים מיום היווצרות העילה להתפזרות הכנסת.

51. הפסקת כהונתו של חבר כנסת והחלפתו

(א) כהונת חבר כנסת תיפסק באחד מאלה:

(1) חבר הכנסת התפטר.

(2) חבר הכנסת התמנה לאחד התפקידים שנושאיהם מנועים להיות מועמדים לכנסת.

(3) חבר הכנסת התמנה לשר בתנאים שבהם אין החוק מאפשר את המשך כהונתו כחבר כנסת.

(4) הכנסת החליטה, בדרך ובתנאים שייקבעו בחוק, כי נבצר מחבר הכנסת למלא את תפקידו.

(5) הכנסת החליטה להשעות את כהונת חבר הכנסת שהורשע בעברה שיש עימה קלון למשך הזמן שבו פסק הדין אינו סופי.

(6) חבר הכנסת הורשע בפסק דין סופי בעבירה שבית המשפט והכנסת קבעו כי יש עימה קלון.

(ב) מי שחברותו בכנסת הופסקה לפי סעיף קטן (א)(3)–(5) יוכל לחזור למשרתו אם בטלה העילה להפסקת כהונתו .

(ג) הוראות לגבי אופן מילוי מקומו של חבר כנסת שכהונתו נפסקה ייקבעו בחוק.

52. הצעת חוק ואישורו

(א) הצעת חוק תוגש לכנסת על ידי חבר הכנסת, ועדה של הכנסת או על ידי הממשלה, בהתאם להוראות שייקבעו בחוק או בתקנון הכנסת.

(ב) הצעת חוק תפורסם ברשומות ותונח על שולחן הכנסת; הצעת חוק של חבר כנסת תובא קודם לכן לאישור מליאת הכנסת.

(ג) הצעת חוק שהונחה על שולחן הכנסת תהפוך לחוק אם נתקבלה בשלוש קריאות במליאת הכנסת, בקולותיהם של רוב חברי הכנסת המשתתפים בהצבעה, כאשר הנמנעים לא יבואו במניין.

(ד) יכול חוק לקבוע מספר מזערי של תומכים בהצבעה על אישורו של חוק מסוים או של חוק מסוג מסוים, ובלבד שמספר התומכים הנדרש אינו עולה על מחצית חברי הכנסת והחוק המגביל נתקבל בתמיכת רוב חבריה.

(ה) חוק אשר נקבע בחוקה כי יתקבל ברוב מיוחד, יתקבל ברוב זה בכל שלוש הקריאות.

53. חקיקת משנה

(א) תקנות הן הוראות הניתנות מכוח חוק, והן בנות פועל תחיקתי.

(ב) חוק יכול להסמיך את הממשלה, שר, רשות מקומית או רשות שהוקמה בדין, לחוקק חקיקת משנה.

(ג) הכנסת תפקח על חקיקת המשנה בהתאם להוראות חוק או תקנון הכנסת.

(ד) חקיקת משנה הקובעת עבירה או עונש תקבל תוקף רק אם אושרה על ידי ועדה של הכנסת.

54. פרסום ותחילה

(א) חוקים ודברי חקיקת משנה יפורסמו ברשומות והנוסח המתפרסם הוא הנוסח המחייב.

(ב) תחילתם של חוק או של חקיקת משנה תהיה ביום פרסומם ברשומות, זולת אם נקבעה בהם הוראה אחרת.

(ג) הוראות בדבר סדרי הפרסום ותיקוני טעויות ייקבעו בחוק.

55. עליונות החוקה ועדיפות חוק

(א) חוק לא יסתור הוראה בחוקה.

 (ב) חקיקת משנה לא תסתור הוראה בחוקה או בחוק.

56. חוק התקציב

(א) תקציב המדינה ייקבע בחוק אחת לשנה או אחת לשנתיים.

(ב) כל שינוי בתקציב המדינה יובא לאישור הכנסת בדרך שתיקבע בחוק.

(ג) לא נתקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא בכל חודש סכום השווה לחלק השנים עשר מן התקציב השנתי הקודם, בתוספת שיעור הצמדה למדד המחירים לצרכן.

57. מבקר המדינה ותפקידיו

(א) הכנסת תבחר בבחירות חשאיות מבקר למדינה אשר ימלא את תפקידו באופן בלתי תלוי ויהיה אחראי בפני הכנסת בלבד.

 (ב) מבקר המדינה יקיים ביקורת על המשק, הנכסים, הכספים, ההתחייבויות והמינהל של רשויות השלטון, ושל כל גוף ציבורי אחר שייקבע בחוק.

(ג) מבקר המדינה יבחן את חוקיות הפעולות, את טוהר המידות, את הניהול התקין, את היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים.

(ד) מבקר המדינה יברר תלונות מאת הציבור על רשויות ובעלי תפקידים הקבועים בחוקה או בחוק.

(ה) מבקר המדינה יפרסם ברבים דינים וחשבונות וחוות דעת בתחום תפקידיו, בתנאים ובדרך שייקבעו בחוק.

(ו) הוראות בדבר בחירת מבקר המדינה, משך כהונתו, הפסקת תפקידו ומילוי מקומו ייקבעו בחוק.


תגובה אחת ל: “הרשות המחוקקת”

  1. חנה הראל says:

    45. 3. ג. – הניסוח צ”ל יהיה מנוע – יכול להיות משמעו גם יכול לא להיות…
    49. ה – האם הכוונה למבנים? ומה עם השטחים הציבוריים הפתוחים
    50. 1 – יש לציין איזה רוב נדרש. האם הכנסת שהתפזרה תכהן עד בחירתה של כנסת חדשה

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש