לפרטים נוספים

השר מיכאל איתן פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יהודה ויינשטיין במכתב, בו הוא מבקש מהיועץ כי יורה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור מייד את הניסוי הביומטרי, שכן הוא אינו בודק את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו, כפי שנקבע באופן חד משמעי בסעיף 41 לחוק.
• במכתבו, מונה השר איתן מספר נושאים קריטיים אשר לא הובאו בחשבון בתכנון הניסוי:
1. עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
2. סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
3. הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
4. איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
5. איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
6. פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
7. אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
8. השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה, בהן בוטל המאגר הביומטרי לאחר שהוקם;
9. התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
10. בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
11. וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.
• השר איתן מביא במכתבו ליועץ ציטוטים מתוך פרוטוקול הניסוי המעידים על התעלמות מהחוק בבניית הניסוי: “…בסעיף מטרות הניסוי נקבע, בניגוד למה שנקבע בחוק: “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק…”
• בנושא זה קובע השר איתן במכתבו כי: “…שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק…”
• השר איתן מוסיף כי משרד הפנים לא עמד גם בתנאים שהתווה שר הפנים בצו מתוקף החוק ואין אף גורם מקצועי מוסמך אשר סומך את ידיו על תוצאותיו הסטטיסטיות של הניסוי, למרות שנעשה מאמץ לייצר מצג שווא כאילו יש גורם שכזה. מתוך המכתב: “…בסעיף 3 (לצו נקבע נ.ה.) כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”…. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו…”.

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “מדובר בניסוי חובבני בבני אדם שנידון מראש לכישלון. משרד הפנים לא הקים שום צוות מדעי אובייקטיבי שיוכל לבדוק את הצורך במאגר הביומטרי, השרוי במחלוקת כה חריפה בציבור, וגם התומכים בהקמתו לא הצליחו להראות מדוע, בשיקולי עלות- תועלת, כדאי לעם ישראל להיכנס לסיכונים אדירים של פגיעה בבטחון ובפרטיות ולביזבוז אדיר של כספי ציבור”.

השר הוסיף כי “מתברר, שהנקודות שמתכוון הניסוי לבחון, לא יספקו מענה לשאלות גם לאחר תומו. יש לעצור את המהלך ולהקים צוות מקצועי, אובייקטיבי ונטול פניות, אשר יגדיר את הניסוי מחדש ויבצע אותו, ולא לתת יד למצב בו אלה שדחפו להקמת המאגר וזכו לביקורת מבקר המדינה ימשיכו לשטות בציבור ולבצע בעלויות של מיליוני ש”ח ניסויי סרק בבני אדם”.

אתר השר מיכאל איתן מביא בפניכם את נוסח המכתב המלא:

לכבוד:
עוה”ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי, להמשך קריאה

עם היוודא עמדת היועץ המשפטי לממשלה כי לא יגן על מינוי האלוף גלנט אמר השר מיכאל איתן כי: “המסר שמשדרים היום מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה לאזרחי ישראל ולעובדי הציבור במדינת ישראל הוא חד וברור: מי שמנצל את מעמדו ותפקידו על מנת לזכות שלא כדין בטובות הנאה על חשבון הציבור, המדינה לא תגן עליו והוא אינו ראוי למשרה ציבורית”. להמשך קריאה