לפרטים נוספים

השר מיכאל איתן פנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו”ד יהודה ויינשטיין במכתב, בו הוא מבקש מהיועץ כי יורה למשרד הפנים ורשות האוכלוסין לעצור מייד את הניסוי הביומטרי, שכן הוא אינו בודק את נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו, כפי שנקבע באופן חד משמעי בסעיף 41 לחוק.
• במכתבו, מונה השר איתן מספר נושאים קריטיים אשר לא הובאו בחשבון בתכנון הניסוי:
1. עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
2. סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
3. הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
4. איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
5. איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
6. פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
7. אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
8. השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה, בהן בוטל המאגר הביומטרי לאחר שהוקם;
9. התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
10. בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
11. וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.
• השר איתן מביא במכתבו ליועץ ציטוטים מתוך פרוטוקול הניסוי המעידים על התעלמות מהחוק בבניית הניסוי: “…בסעיף מטרות הניסוי נקבע, בניגוד למה שנקבע בחוק: “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק…”
• בנושא זה קובע השר איתן במכתבו כי: “…שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק…”
• השר איתן מוסיף כי משרד הפנים לא עמד גם בתנאים שהתווה שר הפנים בצו מתוקף החוק ואין אף גורם מקצועי מוסמך אשר סומך את ידיו על תוצאותיו הסטטיסטיות של הניסוי, למרות שנעשה מאמץ לייצר מצג שווא כאילו יש גורם שכזה. מתוך המכתב: “…בסעיף 3 (לצו נקבע נ.ה.) כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”…. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו…”.

השר מיכאל איתן אמר בנושא כי: “מדובר בניסוי חובבני בבני אדם שנידון מראש לכישלון. משרד הפנים לא הקים שום צוות מדעי אובייקטיבי שיוכל לבדוק את הצורך במאגר הביומטרי, השרוי במחלוקת כה חריפה בציבור, וגם התומכים בהקמתו לא הצליחו להראות מדוע, בשיקולי עלות- תועלת, כדאי לעם ישראל להיכנס לסיכונים אדירים של פגיעה בבטחון ובפרטיות ולביזבוז אדיר של כספי ציבור”.

השר הוסיף כי “מתברר, שהנקודות שמתכוון הניסוי לבחון, לא יספקו מענה לשאלות גם לאחר תומו. יש לעצור את המהלך ולהקים צוות מקצועי, אובייקטיבי ונטול פניות, אשר יגדיר את הניסוי מחדש ויבצע אותו, ולא לתת יד למצב בו אלה שדחפו להקמת המאגר וזכו לביקורת מבקר המדינה ימשיכו לשטות בציבור ולבצע בעלויות של מיליוני ש”ח ניסויי סרק בבני אדם”.

אתר השר מיכאל איתן מביא בפניכם את נוסח המכתב המלא:

לכבוד:
עוה”ד יהודה ויינשטיין
היועץ המשפטי לממשלה

מכובדי,

הנדון: ניסוי המאגר הביומטרי לפי סעיף 41 לחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע (התש”ע- 2009)

1. בחודש דצמבר 2009 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגרי מידע (התש”ע- 2009) (להלן: “החוק”). החוק דן בשני נושאים מרכזיים. הראשון, הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי והשני הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במאגר מידע.

2. ערב אישור החוק בקריאה שנייה ושלישית התפרצה מחלקות בציבור ובממשלה בין שתי עמדות: האחת צידדה בהכללת אמצעי זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע והשניה תמכה בהכללת הנתונים הביומטריים במסמכי זיהוי אך התנגדה בתוקף להקמת מאגר המידע.

3. בעיצומה של המחלוקת פניתי לראש הממשלה ובהנחייתו כונס צוות שרים, לדון בנושא. הצוות החליט לדחות את ההכרעה במחלוקת האמורה לעיל, ולהציע תקופת מבחן שבמהלכה יאסף מידע נוסף ובסיומה יכריעו הממשלה והכנסת במחלוקת האם להקים או שלא להקים מאגר ביומטרי. פשרה זו נוסחה בצוות השרים והעתק מדויק שלה הוכלל בחוק והוא מצוי בסעיף 41.

4. בסעיף 41 לחוק נקבע בין השאר כי בתקופת המבחן ייבחן אופן היישום של החוק וכן יתקיים תהליך שיבחן את: “…נחיצות קיומו של מאגר ביומטרי ומטרותיו, את המידע שיש לשמור במאגר ואת אופן השימוש בו …”
עוד נקבע כי שר הפנים יוציא צו שיורה על תחילת תקופת המבחן וכי בצו: “…ייקבעו בפירוט העניינים שייבחנו בתקופת המבחן, המדדים להצלחתו ואופן קבלת ההסכמה מאת תושבים …”
עוד נכתב בדברי ההסבר לחוק כי: “תקופת המבחן תאפשר בחינה מהימנה וקונקרטית בתנאים הקיימים במדינת ישראל של אופן יישום החוק על כל מרכיביו”.
5. ניתן אפוא לומר כי גם הממשלה, וחשוב מכך, גם המחוקק, דחו את ההכרעה בדבר הקמת המאגר הביומטרי עד שיתקבלו הנתונים שיאספו בתקופת המבחן. לתומי, סברתי כי הוראות החוק ינחו את שר הפנים להורות בצו, לבצע בתקופת המבחן בחינה אמיתית ונטולת פניות של אופן יישום החוק, לרבות בחינה רצינית של אפשרות ביטולו המוחלט של המאגר, כפי שמורה החוק באופן ברור. לצערי הרב, התבדיתי. שר הפנים התייחס לסעיף 41 כאל מטרד, המשיך להוביל את הפרויקט באופן חד צדדי, תוך הסתרת מידע ובניגוד לאמור בחוק. התוצאה באה לידי ביטוי בצו הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני זיהוי ביומטריים במסמכי זיהוי ובמאגר מידע, (תקופת מבחן), התשע”א – 2011, (להלן: “הצו”) צו זה הנו בלתי סביר ואינו מקדם את המטרות שנקבעו בחוק. בהמשך לצו פירסמה רשות האוכלוסין, את מסמך “פרוטוקול ניסוי למערכת הביומטרית במסגרת תקופת המבחן” (להלן: “פרוטוקול הניסוי”) , ושם, בסעיף מטרות הניסוי נקבע בניגוד למה שנקבע בחוק כי : “המטרה הראשית של תקופת המבחן היא בחינת המאגר ככלי למניעת הרכשות כפולות…” עוד מוסיף הפרוטוקול ומפרט כי “למעשה החוק הגדיר כבר את הצורך במאגר…” תיאור המנוגד לחלוטין לסעיף 41 לחוק, כפי שציינתי לעיל.

6. בנוסף לכך, על פי סיכום של צוות השרים נקבע כי יוקם במסגרת הניסוי צוות מדעי- מקצועי, אובייקטיבי שיקבע את תכולות הניסוי וילווה את תקופת המבחן. אולם, בניסוח הצו עקף שר הפנים את ההסכמות וקבע בסעיף 3 כי: “ראש רשות האוכלוסין, לאחר התייעצות עם הסטטיסטיקאי הממשלתי, יערוך תוכנית מבחן בהתאם לכללים מקובלים”.

7. שבוע לאחר שנשלח ללשכתי פרוטוקול הניסוי, ביקש הסטטיסטיקאי פרופ’ שלמה יצחקי, במכתב לראש רשות האוכלוסין, מר אמנון בן עמי, כי התייעצות כזו אכן תתקיים. מכאן עולה שפרוטוקול הניסוי נכתב מבלי שהתייעצות כזו התקיימה כמתחייב מהצו ובכך די כדי לפסול אותו. אני מצרף את העתק מכתבו של פר’ יצחקי למכתב זה.

8. ברצוני להדגיש כי בצו ובפרוטוקול הניסוי אין כל התייחסות, או אין התייחסות מספקת למספר קריטריונים הדרושים לצורך ההכרעה בשאלה האם יש היגיון וצורך בהקמת המאגר הביומטרי. למשל:
א) עלות הקמת המאגר ותפעולו השוטף;
ב) סיכונים הכרוכים בדליפת המאגר או חלקו, משמעותם, עלות אבטחת המאגר כנגד דליפה אפשרית והעלויות הישירות והעקיפות שיגרמו במקרה של דליפת המאגר;
ג) הערכות בדבר שימוש בלתי חוקי ע”י בעלי הרשאות;
ד) איומי אבטחה אפשריים על המאגר והדרכים שבהן יגנו על המאגר;
ה) איומים בנוגע לפגיעה בפרטיות של פרטים וקבוצות;
ו) פגיעה עקיפה במערכות אחרות אשר אינן קשורות למאגר כתוצאה מהחזקת נתונים ביומטריים במאגר, בפרט פגיעה בכוחות הביטחון ובביטחון המדינה;
ז) אפשרויות חלופיות של שמירת הנתונים על מנת לצמצם את הסיכון באגירת המאגר, כגון הצעתו של חתן פרס ישראל ופרס טיורינג, פרופ’ עדי שמיר;
ח) השוואה למקרים דומים בעולם, ובפרט הולנד ובריטניה;
ט) התייחסות לשימושים האפשריים: האם וכיצד גופי הבטחון יכולים לעשות שימוש במאגר;
י) בדיקה והערכה כמותית האם המאגר יסייע לחקירות משטרה, פיענוח פשעים או זיהוי חשודים;
יא) וממילא אין כל התייחסות לשיקלול של נתונים אלה במובני עלות מול תועלת.

9. יחד עם הכנסת קריטריונים אלה, יש לעמוד על כך כי, בהתאם להסכמות שגובשו בצוות השרים, תוקם לאלתר ועדת מומחים אובייקטיבית, חיצונית למשרד הפנים, אשר תפקח על ביצוע הניסוי.

10. ביקורת חריפה על ההיבטים המקצועיים של תהליך הבדיקה בתקופת המבחן שמעתי מגורמים אקדמאיים מהשורה הראשונה לרבות מגורמים מקצועיים מקרב עובדי המדינה לעומת זאת אין ביכולתם של הגורמים המפעילים את המבחן להציג חוות דעת מקצועית רצינית שקובעת כי המבחן המתוכנן יענה על דרישות החוק והחלטות הממשלה.

11. ברצוני להתריע כי אם לא תתערב ותנקוט בצעדים לתיקון העיוותים האמורים לעיל, בנוסף להפרת החוק נקבל גם תהליך בדיקה חסר תועלת שבסופו, בעוד כשנתיים, לא נחזיק בנתונים שונים או טובים יותר מאלה המצויים בידינו כיום. משרד הפנים מריץ את פרויקט תעודת הזהות החכמה, קרוב ל-15 שנה, הפרויקט שזכה לביקורת חריפה של מבקר המדינה. ימשיך לככב גם בדוחות הבאים ומשלם המיסים ימשיך לממן את “הפיל הלבן” המכונה המאגר הביומטרי שיפגע קשות בפרטיותם של אזרחי ישראל ללא כל הצדקה.

בכבוד רב,

השר מיכאל איתן


תגובות ל: “השר איתן ליועץ המשפטי לממשלה: לעצור את הניסוי הביומטרי”

 1. איציק ברדה says:

  השר איתן רוב העם חושב כמוך המאגר הביומטרי רק יסיע בידי עברינים להציק לאזרחים תמימים והמאגר יפרץ ונתונים של אזרחים יהיו לנחלת הכלל וזה רק עניין של זמן והשאלה אים זה יפרץ לא קיימת כלל
  מעבר להצקות יש את הכניסה לפרטיות האזרח שפרטיו יהיו גלויים לעני כל
  תודה לך על המאמץ וישר כח

 2. שמיל says:

  זה שהמאגר ידלוף זאת עובדה.
  רק לא ידוע מתי ובאיזה היקף נזק.
  אחרי שידלוף, הפקידים שעוסקים בנושא יתחבאו מאחורי האנונימיות הממשלית והסובלים יסבלו.
  אם תראו מה עשו חברות הלולר כשמפיצות לספקים מסחריים היכן אתם נמצאים, את הנתונים הדמוגרפיים שלכם ועוד, תבינו מה רמת המעקב אחריכם. לא צריך להמתין ל”אח הגדול”… הוא כבר כאן.
  תוסיפו על זה את האפשרות הקלה ליצור מצג שהייתם במקום מסויים ע”י השארת טביעות אצבעותיכם שם (לא בעיה לשחזר מהמאגר הפרוץ) ואז איך תוכיחו שין לכם קרניים?
  לא תוכלו להוכיח.
  מיקי חזק ואמץ בקרב המחודש.
  רבים איתך (כל מי שחשב על המשמעויוןת ומבין מה צפוי),
  ובטוח שתצליח להסיר את רוע הגזירה שהטילו על הציבור.

  בהצלחה

 3. גילעד says:

  השר מיכאל איתן צודק! לא ניתן שיעבדו עלינו בעיניים

 4. הי גלעד ושמיל,

  תודה על הדברים החמים, אביא אותם לידיעת השר.

  ניר הירשמן,
  יועץ התקשורת לשר איתן

 5. רפי מירושלים says:

  מר מיכאל איתן היקר!
  יישר כוחך על עמידתך האיתנה מול מפלצת רועצת זו הנעשית בניגוד לדעתו של הרוב הדומם של העם, הוקמה ונדחפה בניגוד לכללי אתיקה בסיסיים (הצבעה של אדם אחד, בוועדה של אדם אחד) בניגוד לכל הגיון סביר, ובניגוד לשיקול של תועלת מול נזק.
  אני מורבים רבים אחרים מחזקים את ידיך על עמידתך האיתנה ללא חת וללא לאות מול מפלצת זו המאיימת על חרותו של כל פרט ופרט במדינה שאמורה להיות מקלט לכל יהודי, והנה אט אט היא מאיימת להפוך לכלא ולרועץ לאזרחיה היהודים והלא יהודים, בניגוד גמור לבסיס המוסרי עליו הושתתה.

  חזק ואמץ ואל תחת מאותם תומכים ששיקוליהם תמוהים וזרים וראויים לכל גנאי.

  המאגר הנלוז הזה נוגד גם לרוח מגילת העצמאות ולחוזה ולאימון בין אזרח לשלטון.

  חזק ואמץ ואל תחת כי האל יהיה עמך ויצליח דרכיך, אמן ואמן!!!

 6. יוסי גוט says:

  ראשית – כל הכבוד לך השר מיכאל איתן על היותך הצדיק הכמעט יחיד בסדום!

  ב 1.11.11 מתחיל הפיילוט. היש עדיין סיכוי לעוצרו? האם קיבלת תגובה מהיועץ המשפטי לממשלה?
  כיצד אנו האזרחים יכולים לעזור לך להמשיך ולהלחם כנגד החוק הדורסני והמיותר הזה?

  תודה לך וישר כח!

 7. ליאון גריג says:

  יוסי שלום

  תודה על דברי החיזוק.

  השר איתן פעל וימשיך לפעול במרץ כנגד המאגר הביומטרי וכאשר יהיה חדש בנושא נעלה לאתר עדכון.
  לשאלתך כיצד האזרחים יכולים לעזור ברצוני לענות כי התרומה הטובה ביותר תהיה שימור ואף העלאת המודעות הציבורית לנושא.

  ליאון גריג
  רכז לשכת השר איתן

 8. דב קיטאי says:

  לדעתי אין כל רע במאגר ביאומטרי. בכל חידוש טכנולוגי קיים מרכיב של שימוש טוב או רע ראו למשל את ההתנגדות למיכון בתקופת המהפכה התעשיתית או השימוש לרעה ברשת למטרות פורנוגרפיה וכיו”ב.למאגר ביומטרי ישנם הרבה מאד ישומים חיוביים ודי ברור שניתן לחסום את השליליים באמצעות הטמעת הגנות מתאימות. אני לפחות מאמין שאין לעצור את הקידמה בגלל פחדים קמאיים.

 9. דב, למאגר הזה אין שום שימוש, והוא עושה רק נזק. מיקי לא נגד תעודות זהות ביומטריות, גם לא נגד דרכונים ביומטריים, שבשביל להפעיל אותם, אין צורך במאגר הביומטרי. איש לא הראה שהמאגר הזה יסייע לתפוס פושעים או למנוע טרור. הוא רק יפגע בפרטיות של כולנו, ויבזבז כספי ציבור לריק. לכן, אין בו שום צורך.

 10. עמית נחמן says:

  דב קיטאי, הבעיה היא שלמי שישלוט במאגר, כלומר משרדי הממשלה למיניהם, אין מוטיבציה משמעותית למנוע שלל בעיות שקשורות בו. ראשית, משרדי ממשלה נהנים מקהל “לקוחות” שלא יכול להתנתק מהשירות. אם יהיו אלף פשלות עם המאגר עדיין לא תוכל לצאת ממנו. בנוסף, ניתן לומר די בוודאות כי לרשויות המבצעות של מדינת ישראל די והותר מידע על האזרחים. האם יש צורך בעוד איסוף של עוד מידע? כולל מידע ביומטרי? לתת לממשלה מראש את טביעות האצבעות של כולם במדינה שבה יש כ98 אחוז הרשעות בבתי משפט? מה הצורך בכפייה הזאת? מי שמעוניין ביתרונות של מסירת המידע הביומטרי שלו לרשויות שייתן, מי שלא לא. אני באופן אישי לא מעוניין ולא אתן. דרך אגב, התייחסותך לשימוש באינטרנט לפורנוגרפיה מציגה בדיוק את הגישה של אלה שבידיהם אני חושש לשים כל מידע עליי. אנשים שמוכנים להתערב בחייהם ובחירותיהם הפרטיים של של אנשים אחרים.

השאר תגובה

* מסמנת שדה חובה
*תוכן התגובה


פוסטים אחרונים

חיפוש